Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky upresňujú pravidlá pre uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv na tovar ponúkaný spoločnosťou „HAX-INOX Marta Hak" so sídlom v Gliwiciach, ako predávajúcim.

2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o predaji tovaru a služieb uzatvorené s Predávajúcim. Každá odchýlka od týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje písomný súhlas Predávajúceho.

3. Kupujúci akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim za účelom vybavenia objednávky a na marketingové účely súvisiace s jeho činnosťou.

4. Kupujúci má všetky práva v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29.8.1997 o ochrane osobných údajov (Zb. z. z roku 2002, č. 101, pol. 926 v znení neskorších predpisov), najmä právo na prístup k vlastným osobným údajom.

5. Definície používané ďalej vo Všeobecných obchodných podmienkach:
a) VOP - Všeobecné obchodné podmienky
b) Predávajúci - spoločnosť „HAX-INOX" so sídlom v Gliwiciach
c) kupujúci – subjekt, ktorý je druhou stranou kúpnej zmluvy
d) tovar – obchodný tovar, ktorý je predmetom zmluvy s kupujúcim

 

2. Uzatváranie zmlúv

1. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď Kupujúci odošle písomnú objednávku a Predávajúci potvrdí jej prijatie, alebo dôjde k podpisu zmluvy.

3. Ceny

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, sú Ceny uvedené v ponukách záväzné po dobu uvedenú v ponuke. Ak lehota nie je uvedená, ceny sú záväzné po dobu 14 dní odo dňa predloženia ponuky.

2. Ceny za tovar ponúkaný Predávajúcim nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je jasne uvedené inak.

3. Náklady spojené s dodaním materiálu Kupujúcemu a ďalšími službami sú stanovené individuálne pri zadávaní objednávky.

4. Konečná cena a mena tovaru je stanovená na základe cien platných u Predávajúceho v deň potvrdenia objednávky. Ceny môžu byť uvedené v cudzích menách a pokiaľ nie je dohodnuté inak, pre účely vystavenia faktúry sú prepočítané na poľský zlotý predajným kurzom NBP z predchádzajúceho dňa. V prípade niektorých sortimentov môže ponúkaná cena obsahovať variabilný prvok - prídavok zliatiny. Konečná hodnota faktúry bude zahŕňať množstvo prídavku zliatiny platné v deň dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5. Ak postup na získanie súhlasu Národnej banky Poľska na uzatváranie zmlúv a vyúčtovania v iných menách nebol vykonaný spoločne s Predávajúcim, predpokladá sa, že faktúry sú vystavené v poľských zlotých (PLN).

 

4. Informácie o tovare

1. Všetky technické informácie o tovare, akosti ocele, rozmeroch, prevodných koeficientoch, veľkostiach, rozmerových a hmotnostných toleranciách a kvalite vyplývajúce z katalógov, prospektov a iných reklamných materiálov Predávajúceho sú orientačné.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade s objednávkou kupujúceho a nezodpovedá za jeho ďalšie použitie

3. Produkty budú spĺňať dohodnuté špecifikácie. Ak nie sú špecifikácie dohodnuté, produkty budú vyhovovať normám DIN/PN/EN alebo ASTM

 

5. Balenie

1. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie, aby bol tovar riadne zabezpečený a zabalený.

2. Cena balného nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v objednávke..

 

6. Množstvo a kvalita

1. Predávajúci si pri realizácii dodávok vzhľadom na charakter ponúkaných produktov vyhradzuje mieru presnosti pri realizácii objednávok plus/mínus 20 %, pričom hodnota faktúry bude zodpovedať konečnému množstvu tovaru.

2. Predávajúci stanovuje, že pri predaji tovaru sa jeho množstvo (váha) zisťuje na základe teoretickej hmotnosti a na základe teoretickej hmotnosti sa vypočítava jeho cena.
Pre tovar, ktorého hmotnosť sa určuje podľa jeho objemu, sa predpokladá nasledujúca teoretická hmotnosť:
pre hliníkové plechy – 2,70 kg/dm3
pre zinkový a titánový plech – 7,20 kg/dm3
pre mosadzné a bronzové plechy – 8,50 kg/dm3
pre medené plechy – 9,0 kg/dm3
pre oceľové plechy, uhlíkovú oceľ, nerezovú oceľ a oceľ odolnú voči kyselinám – 8,0 kg/dm3
Hmotnosť alebo množstvo vytlačené alebo inak uvedené na dodaných produktoch sa budú považovať za správne, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade sporov musia mať meracie zariadenia aktuálnu legalizáciu alebo autentifikáciu.

3. Tovar by mal spĺňať špecifikácie dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe osobitnej zmluvy alebo všeobecné špecifikácie Predávajúceho.

4. Predávajúci nezodpovedá za iné vlastnosti produktu ako tie, ktoré sú popísané v špecifikácii.

5. K dodanému tovaru alebo faktúre sú priložené príslušné schválenia, certifikáty, vyhlásenia o zhode alebo iné doklady potvrdzujúce kvalitu tovaru, ak je takáto požiadavka uvedená v Potvrdení objednávky alebo v zmluve. Predávajúci neoveruje technické informácie uvedené v schváleniach, certifikátoch a iných dokladoch osvedčujúcich kvalitu.

6. Poskytnutie schválení a certifikátov môže byť spoplatnené a z dôvodov, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť, sa môže uskutočniť po dodaní tovaru.

 

7. Dodanie, termín dodania

1. Predávajúci zabezpečuje doručenie objednaného tovaru, ak boli takéto podmienky dohodnuté v potvrdení objednávky, na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. V termíne uvedenom v Potvrdení objednávky. Ak nie je stanovený termín dodania, Predávajúci dodá tovar v súlade so svojím harmonogramom dodania.

2. Termín dodania sa môže predĺžiť o trvanie prekážky v dôsledku okolností nezávislých na vôli zmluvných strán, napríklad oneskorené dodanie zo strany dodávateľov, prepravné a colné omeškania, dopravné prekážky vrátane blokád ciest, časové obmedzenia v kamiónovej doprave, nedostatok elektriny, rozsiahly nedostatok materiálu a surovín atď., najmä teda ide o vyššiu moc.

3. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti uvedené v bode 2, je povinná ich vznik písomne ​​oznámiť druhej zmluvnej strane.

4. Ak Predávajúci nedodrží dodaciu lehotu napriek tomu, že Kupujúci určil dodatočnú dohodnutú lehotu, Kupujúci si môže uplatniť svoje právo na náhradu škody.

5. V prípade objednania tovaru na vlastný odber si Kupujúci vyzdvihne objednávku na mieste a v termíne uvedenom v Potvrdení objednávky. V prípade omeškania s prevzatím môžu byť Kupujúcemu účtované skladovacie náklady. Ak v Potvrdení objednávky nie je uvedený termín odberu, je Kupujúci povinný prevziať tovar ihneď po upozornení na jeho dostupnosť.

6. V prípade úplného alebo čiastočného stiahnutia objednávky je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s realizáciou tejto objednávky. Objednávku nie je možné vziať späť bez písomného súhlasu Predávajúceho.

 

8. Realizácia dodávky a prenos rizika

1. Objednávka sa považuje za prijatú na realizáciu po jej písomnom potvrdení Predávajúcim.

2. Okamihom odovzdania tovaru Kupujúcemu alebo dopravcovi vrátane špeditéra prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho

3. V prípade neexistencie bližších dojednaní sa dodanie uskutočňuje podľa uváženia Predávajúceho vo veci výberu najrýchlejšieho a najlacnejšieho spôsobu odoslania tovaru.

 

9. Zodpovednosť a záruka

1. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí prekontrolovať dodaný tovar z hľadiska množstva, kvality a zjavných vád.
2. Akékoľvek množstevné reklamácie musia byť podané ihneď po obdržaní tovaru pod hrozbou straty práv v dôsledku množstevných odchýlok. Túto skutočnosť je kupujúci povinný zaznačiť do dokladov prepravcu za prítomnosti vodiča, ktorý doručuje tovar a svojim podpisom. Takýto protokol odovzdá Kupujúci Predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia za účelom dohody o ďalšom postupe.
2. V prípade zistenia poškodenia obalu alebo tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť zaznačiť do dokladov prepravcu za prítomnosti vodiča, ktorý doručuje tovar a svojim podpisom.
3. Akékoľvek kvalitatívne vady tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne písomne ​​oznámiť, najneskôr do 3 dní od zistenia vady.
4. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa tovaru budú brané do úvahy len vtedy, ak od dátumu doručenia neuplynulo viac ako 6 mesiacov.
5. Vadný tovar u Kupujúceho by mal byť Predávajúcemu k dispozícii vo forme, ktorú je možné skontrolovať a odskúšať. Ak výsledok testovania ukáže, že reklamácia je neopodstatnená, náklady testovania hradí kupujúci.
6. V prípade zistenia vád sa Predávajúci zaväzuje vymeniť zakúpený tovar za bezvadný alebo vadu odstrániť. V takýchto prípadoch bude tovar bezodkladne vymenený za predpokladu, že bezvadný tovar je dostupný na skladoch Predávajúceho.
V opačnom prípade bude výmena vykonaná najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nahlásenia vady.
7. Predávajúci je zbavený akejkoľvek zodpovednosti zo záruky, ak kupujúci v čase uzatvárania zmluvy, zadávania objednávky, predkladania ponuky, doručenia dodacieho listu, ako aj v iných prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch o vade vedel.
8. Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak bol tovar Kupujúcim nesprávne použitý alebo spracovaný.
9. Ak je vadná len určitá časť tovaru predaného a dodaného Kupujúcemu a je ho možné oddeliť od tovaru bez vád, je právo kupujúceho na reklamáciu obmedzené len na vadný tovar.
10. Začatie reklamačného konania nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť za zrealizované dodávky.
11. Predávajúcemu nevyplýva zodpovednosť zo záruky vo vzťahu ku Kupujúcemu.

 

10. Vrátenie tovaru

1. Podmienkou prijatia vráteného tovaru je výlučne písomný súhlas Predávajúceho.

2. Tovar je vrátený až potom, čo Predávajúci akceptuje doklad o vrátení tovaru.

3. Podmienkou prijatia vráteného tovaru je, že je nepoškodený, riadne zabezpečený a označený.

 

11. Platobné podmienky

1. Faktúry vystavené Predávajúcim sú splatné v lehote uvedenej na faktúre, počítajúc od dátumu vystavenia faktúry

2. Kupujúci je povinný zaplatiť preddavok/zálohu vo výške a v termíne uvedenom v Potvrdení objednávky.

3. V prípade omeškania platby má Predávajúci právo účtovať si zákonný úrok, a to odo dňa uplynutia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre.

4. V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho alebo iného konania Kupujúceho v neprospech Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť dodávky alebo poskytovanie služieb až do uhradenia platby alebo odstránenia akejkoľvek prekážky ovplyvňujúcej realizáciu dohodnutého plnenia.

 

12. Vlastníctvo

1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do zaplatenia celej ceny, pokiaľ sa zmluvné strany písomne ​​nedohodnú inak.

2. V prípade spracovania alebo prepracovania nezaplateného tovaru alebo jeho kombinácie s tovarom tretích osôb nadobúda Predávajúci vlastnícke právo k novému tovaru v pomere podielu hodnoty nezaplateného tovaru na celkovej hodnote nového tovaru.

3. Až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany Kupujúceho má Predávajúci právo odobrať všetky produkty, ktoré má v držbe a ku ktorým má vlastnícke právo. Kupujúci zadaním objednávky týmto oprávňuje Predávajúceho na vstup do priestorov alebo objektu, kde sú tieto produkty uskladnené za účelom ich vyzdvihnutia.

4. Ak Kupujúci predá nezaplatené produkty, Predávajúci prevezme pohľadávku Kupujúceho na zaplatenie voči tretej osobe, a to vo výške úmernej neuhradenému dlhu za predané a nezaplatené produkty.

 

13. Rozhodné právo

1. Právne vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa riadia výlučne poľským právom.
2. Prípadné spory vyplývajúce z týchto predpisov budú riešené bežnými súdmi príslušnými podľa sídla Predávajúceho.

 

14. Záverečné ustanovenia

1. Vyššie uvedené VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej obchodnej ponuky spoločnosti HAX-INOX.
2. Tieto VOP obsahujú všetky dojednania medzi zmluvnými stranami.
3. Vo veciach, ktoré neregulujú alebo úplne neupravujú VOP, sa použijú ustanovenia poľského hmotného práva, najmä Občianskeho zákonníka.

 

Vlastník spoločnosti HAX-INOX
Marta Hak