Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky vymezují zásady uzavírání a realizace kupních smluv na zboží nabízené firmou „HAX-INOX Marta Hak“ se sídlem v Gliwicích jako prodávajícím.
2. Tyto podmínky se použijí pro všechny kupní smlouvy na zboží a služby uzavírané s prodávajícím. Pro každou odchylku od těchto Všeobecných obchodních podmínek je vyžadován písemný souhlas prodávajícího.
3. Akceptací Všeobecných obchodních podmínek kupující souhlasí se tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem realizace objednávky a k marketingovým účelům souvisejícím se svou činností.
4. Kupujícímu náleží všechna práva podle zákona ze dne 29. srpna 1997, o ochraně osobních údajů (Sb. zák. Polské republiky z r. 2002, č. 101, pol. 926 ve znění pozdějších předpisů), zejména pak právo na přístup ke svým osobním údajům.
5. Definice používané dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:
a) VOP – Všeobecné obchodní podmínky,
b) prodávající – firma „HAX-INOX” se sídlem v Gliwicích, Polsko,
c) kupující – subjekt, který je druhou stranou kupní smlouvy,
d) zboží – obchodní zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

 

2. Uzavírání smluv

1. K uzavření smlouvy dochází podáním písemné objednávky kupujícího a potvrzením jejího přijetí prodávajícím, případně podepsáním smlouvy.

3. Ceny

1. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou ceny uvedené v nabídkách platné po dobu v nich uvedenou. Pokud taková doba nebyla uvedena, ceny platí 14 dnů ode dne předložení nabídky.
2. Ceny zboží nabízené prodávajícím neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak.
3. Cena za dopravu zboží kupujícímu a ceny ostatních služeb jsou stanovovány individuálně při objednávání.
4. Konečná cena zboží v příslušné měně je stanovována na základě cen platných u prodávajícího v den potvrzení objednávky. Ceny mohou být uvedeny v cizích měnách, a pokud nebylo stanoveno jinak, budou při vystavování faktury přepočteny na polské zloté podle kurzu Polské národní banky pro prodej z předchozího dne. U určitého sortimentu může nabídková cena obsahovat variabilní složku – slitinový příplatek. Konečná cena na faktuře bude obsahovat výši slitinového příplatku ke dni dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak.
5. Pokud nebyl společně s prodávajícím uskutečněn postup pro získání souhlasu Polské národní banky s uzavíráním smluv a účtováním v jiných měnách, budou faktury vystavovány v polských zlotých (PLN).

 

4. Informace o zboží

1. Všechny technické informace o zboží, druzích oceli, rozměrech, koeficientech, velikosti, rozměrové a hmotnostní toleranci a kvalitě, které jsou uvedeny v katalozích, prospektech a jiných reklamních materiálech prodávajícího, jsou orientační.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s objednávkou kupujícího a neodpovídá za jeho další používání.
3. Zboží bude odpovídat dohodnuté specifikaci. Pokud nebude specifikace dohodnuta, bude zboží odpovídat normám DIN/PN/EN nebo ASTM.

 

5. Balení

1. Prodávající zajistí, aby bylo zboží řádně chráněno a zabaleno.
2. Cena za zboží neobsahuje cenu za obalový materiál, pokud to nebylo výslovně uvedeno v objednávce.

 

6. Množství a kvalita

1. Z důvodu charakteru dodávaného zboží si prodávající vyhrazuje limit množstevní přesnosti při realizaci objednávky na úrovni +/- 20 %, kdy fakturovaná cena bude odpovídat skutečnému množství zboží.
2. Prodávající si vyhrazuje, že při prodeji zboží se jeho množství (hmotnost) určuje podle teoretické hmotnosti a podle teoretické hmotnosti je vypočítávána jeho cena.
U zboží, jehož hmotnost se určuje podle jeho objemu, je používána následující teoretická hmotnost:
hliníkový plech – 2,70 kg/dm3,
titanzinkový plech – 7,20 kg/dm3,
mosazný a bronzový plech – 8,50 kg/dm3,
měděný plech – 9,0 kg/dm3,
ocelových plech z uhlíkové, nerezové a kyselinovzdorné oceli – 8,0 kg/dm3.
Za skutečnou bude považována hmotnost nebo množství vytištěné nebo jinak uvedené na dodávaném zboží, pokud nebude prokázána jiná. V případě sporů musí mít měřicí zařízení platnou kalibraci.
3. Zboží musí být v souladu se specifikací dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím v rámci konkrétní smlouvy nebo musí být v souladu se všeobecnou specifikací prodávajícího.
4. Prodávající neodpovídá za jiné vlastnosti zboží, než ty, které jsou uvedeny ve specifikaci.
5. Příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady potvrzující kvalitu zboží, budou přiloženy k dodávanému zboží nebo faktuře, pokud byl takový požadavek uveden v potvrzení objednávky nebo smlouvy. Prodávající neověřuje technické informace uvedené v atestech, certifikátech a jiných dokladech o kvalitě.
6. Poskytnutí atestů a certifikátů může být zpoplatněno a z důvodů nezávislých na prodávajícím může k němu dojít po dodání zboží.

 

7. Dodání, dodací lhůta

1. Pokud to bylo dohodnuto v potvrzení objednávky, zajistí prodávající dopravu objednaného zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky. Pokud nebude stanoven termín dodání, dodá prodávající zboží v souladu se svým harmonogramem dodávek.
2. Dodací lhůta může být prodloužena o dobu trvání překážky v důsledku okolností nezávislých na smluvních stranách, jako je např. zpoždění dodavatelů, zpoždění z dopravy a celního odbavení, včetně silničních blokád, dočasných omezení v silniční nákladní dopravě, výpadky proudu, všeobecný nedostatek materiálů a surovin atp., zejména pak v důsledku vyšší moci.
3. Strana, která bude uplatňovat okolnosti uvedené v odst. 2, je povinna jejich výskyt písemně oznámit druhé straně.
4. Pokud prodávající nedodrží dodací lhůtu, přestože mu kupující poskytl po dohodě náhradní termín, je kupující oprávněn uplatňovat příslušný nárok na odškodnění.
5. V případě objednání zboží s vyzvednutím na místě si kupující vyzvedne objednávku na místě a v termínu, který bude uveden v potvrzení objednávky. V případě prodlení s vyzvednutím mohou být kupujícímu vyúčtovány náklady na uskladnění. Pokud nebude v potvrzení objednávky uveden termín vyzvednutí, je kupující povinen si vyzvednou zboží neprodleně po oznámení, že je dostupné.
6. Pokud zruší celou nebo část objednávky, je kupující povinen uhradit všechny náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s realizací dané objednávky. Objednávku nelze zrušit bez písemného souhlasu prodávajícího.

 

8. Dodání a přechod nebezpečí

1. Objednávka se považuje za přijatou k realizaci poté, co prodávající vystaví písemné potvrzení.
2. Nebezpečí poškození nebo ztráty zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci, včetně speditéra.
3. Pokud to nebude podrobně dohodnuto, bude doprava uskutečněna podle uvážení prodávajícího nejrychlejším a nejlevnějším způsobem dopravy.

 

9. Odpovědnost a záruka

1. Kupující je povinen ihned po dodání zkontrolovat dodávané zboží z hlediska množství, kvality a zjevných vad.
2. Jakékoliv množstevní reklamace je nutné oznámit neprodleně po převzetí zboží, jinak nároky z důvodu množstevních odchylek nebude možné uplatnit. Kupující je povinen takovou skutečnost uvést v dokladech dopravce za přítomnosti a s podpisem řidiče doručujícího zboží. Takto sepsaný protokol předá kupující nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání prodávajícímu za účelem dohodnutí dalšího postupu.
2. Pokud bude zjištěno poškození obalu nebo zboží, je kupující povinen to uvést v dokladech dopravce za přítomnosti a s podpisem řidiče doručujícího zboží.
3. Kvalitativní vady zboží je kupující povinen písemně oznámit neprodleně, nejpozději však 3 dny od jejich zjištění.
4. Případné reklamace zboží budou posuzovány, pouze pokud ode dne dodání neuplynulo více než 6 měsíců.
5. Vadné zboží musí kupující vhodným způsobem zpřístupnit prodávajícímu k prohlídce a zkouškám. Pokud výsledky zkoušek prokáží, že reklamace byla bezdůvodná, náklady na jejich provedení uhradí kupující.
6. Pokud budou zjištěny vady, je prodávající povinen vyměnit zakoupené zboží za zboží prosté vad, nebo vadu odstranit. V takových případech bude zboží vyměněno neprodleně, pokud má prodejce bezvadné zboží skladem.
V opačném případě dojde k výměně nejpozději do 3 měsíců ode dne oznámení vady.
7. Prodávající je zbaven veškeré odpovědnosti za zboží, pokud kupující věděl o vadě v okamžiku uzavření smlouvy, objednání zboží, předložení nabídky, dodání dokladu o dodání a dále v jiných případech uvedených v platných předpisech.
8. Prodávající nenese odpovědnost, pokud kupující zboží nesprávně použil nebo zpracoval.
9. Pokud je vadná pouze část zboží prodaného a dodaného kupujícímu a je možné ji oddělit od zboží prostého vad, vztahuje se reklamační nárok kupujícího pouze na vadné zboží.
10. Zahájení reklamačního řízení nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit za uskutečněné dodávky.
11. Prodávající neodpovídá vůči kupujícímu v rozsahu odpovědnosti za zboží dle zákona.

 

10. Vrácení zboží

1. S vrácením zboží musí prodávající písemně souhlasit.
2. Vrácení zboží lze uskutečnit pouze prostřednictvím akceptace dokladu o vrácení prodávajícím.
3. Vrácené zboží nesmí být poškozené, musí být řádně zabezpečené a označené.

 

11. Platební podmínky

1. Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, která běží ode dne jejího vystavení.
2. Kupující je povinen uhradit zálohu/závdavek ve výši a lhůtě, které jsou uvedeny v potvrzení objednávky.
3. Pokud dojde k prodlení platby, je prodávající oprávněn vyúčtovat zákonný úrok počínaje dnem, v němž uplynula lhůta splatnosti uvedená na faktuře.
4. Pokud se kupující zpozdí s úhradou nebo jinak poškodí prodávajícího, je prodávající oprávněn pozastavit dodávky nebo poskytování služeb do doby zaplacení nebo odstranění překážky, která ovlivňuje realizaci sjednaného plnění.

 

12. Vlastnictví

1. Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví ke zboží do okamžiku úhrady celkové ceny, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
2. Pokud bude nezaplacené zboží obráběno, zpracováváno nebo bude spojeno s cizím zboží, získává prodávající vlastnické právo k novému výrobku podle podílu hodnoty nezaplaceného zboží na celkové hodnotě nového výrobku.
3. Dokud kupující nezaplatí všechny závazky, je prodávající oprávněn si převzít všechny výrobky, k nimž má vlastnické právo. Objednáním zboží kupující pověřuje prodávajícího ke vstupu do areálu nebo budovy, kde jsou tyto výrobky uchovávány, za účelem jejich převzetí.
4. Pokud kupující zcizí neuhrazené zboží, převezme prodávající nárok kupujícího na úhradu vůči třetí osobě ve výši úměrné nezaplacenému dluhu za prodané a nezaplacené zboží.

 

13. Platný právní řád

1. Právní vztahy, jimiž se řídí tyto VOP, upravují výlučně polské právním předpisy.
2. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek budou rozhodovány obecnými soudy příslušnými pro sídlo prodávajícího.

 

14. Závěrečná ustanovení

1. Výše uvedené VOP jsou nedílnou součástí každé obchodní nabídky firmy HAX-INOX.
2. Tyto VOP obsahují všechna ujednání mezi stranami.
3. Ve věcech neupravených nebo neúplně upravených VOP budou použita ustanovení polských hmotných předpisů, zejména občanský zákoník.

 

Majitelka firmy HAX-INOX

Marta Hak