Ogólne warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

1.Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę „HAX-INOX Marta Hak” z siedzibą w Gliwicach, jako sprzedawcę.

2. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych ze Sprzedawcą. Każde odstąpienie od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez sprzedawcę.

3. Kupujący akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

4. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

5. Definicje stosowane w dalszej części Ogólnych Warunkach Sprzedaży:

a) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży

b) Sprzedawca – firmę „HAX-INOX” z siedzibą w Gliwicach

c) kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży

d) towar – towary handlowe będące przedmiotem umowy z kupującym

2. Zawieranie umów

1. Umowa zostaje zawarta w przypadku złożenia zamówienia w formie pisemnej przez Kupującego i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, względnie przez podpisanie kontraktu.

3. Ceny

1. W przypadku gdy strony nie uzgodnią inaczej, Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące przez okres 14 dni od daty złożenia oferty.

2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

3. Koszty związane z dostawą materiału do Kupującego oraz pozostałych usług są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

4. Ostateczną cenę i walutę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia zamówienia. Ceny mogą być podane w walutach obcych i jeżeli nie postanowiono inaczej, dla celów wystawienia faktury przelicza się je na złote po kursie sprzedaży NBP, z dnia, poprzedzającego. W przypadku niektórych asortymentów oferowana cena może zawierać element zmienny – dodatek stopowy. Ostateczna wartość faktury będzie uwzględniała wysokość dodatku stopowego aktualnego na dzień dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej.

5. Jeżeli nie dokonano wspólnie ze Sprzedającym procedury uzyskania zgodny NBP na zawieranie umów i rozliczenia w innych walutach przyjmuje się, że faktury wystawiane są w złotych (PLN).

4. Informacje o towarach

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie

3. Produkty będą odpowiadały uzgodnionym specyfikacjom. Jeżeli specyfikacje nie zostaną uzgodnione, produkty będą odpowiadały normom DIN/PN/EN lub ASTM

5. Opakowanie

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie zabezpieczony i opakowany.

2. Cena opakowania nie jest wliczona w cenę towaru, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w zamówieniu.

6. Ilość i jakość

1.Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówieni na poziomie plus / minus 20%, a wartość faktury będzie odpowiadała ostatecznej ilości towaru.

2.Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży towarów ich ilości (ciężar) ustalana jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest jego cena.

Dla towarów, których ciężar ustalany jest według jego objętości, przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny:

dla blach aluminiowych – 2,70 kg/dm3
dla blach cynkowo, tytanowych – 7,20 kg/dm3
dla blach mosiężnych i brązowych – 8,50 kg/dm3
dla blach miedzianych – 9,0 kg/dm3
dla blach stalowych, ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej – 8,0 kg/dm3

Waga, lub ilość wydrukowana lub w inny sposób określona na dostarczanych produktach, będzie uznawana za właściwą, chyba, że zostanie udowodnione, iż jest inaczej. W przypadku sporów urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację lub uwierzytelnienie.

3. Towar powinny odpowiadać specyfikacjom uzgodnionym między Sprzedawcą i Kupującym w ramach konkretnej umowy lub ogólnym specyfikacjom Sprzedawcy.

4.Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za inne cechy produktów, niż te, które są opisane w specyfikacji.

5. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru lub faktury, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w Potwierdzeniu zamówienia lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

6. Dostarczanie atestów i certyfikatów może podlegać opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nastąpić po realizacji dostawy towaru.

7. Dostawa, termin dostaw

1. Sprzedawca zapewnia dostawę zamówionych towarów, jeśli takie warunki uzgodniono w potwierdzeniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres. W terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli nie zostanie ustalony termin dostawy, Sprzedawca dostarczy towar zgodnie ze swoim harmonogramem dostaw.

2. Termin dostawy może ulec przedłużeniu o czas trwania zaistniałej przeszkody na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców, opóźnienia transportowe i celne, przeszkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe itp. w szczególności siły wyższej.

3. Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 2 jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu.

4. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma terminu dostawy, mimo wyznaczenia mu przez Kupującego dodatkowego, uzgodnionego terminu, uprawnia to Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw odszkodowawczych.

5. W przypadku zamówienia towaru z odbiorem własnym Kupujący dokonuje odbioru zamówienia w miejscu i terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. W przypadku braku terminu odbioru w Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności.

6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówieniem. Zamówienie nie może zostać wycofane bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej.

8. Realizacja dostaw i przejścia ryzyka

1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po wystawieniu przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia.

2. Od momentu wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi w tym spedytorowi ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego

3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

9. Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

2.Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. Kupujący zobowiązany jest odnotować ten fakt w dokumentach przewoźnika w obecności kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem. Tak sporządzony protokół Kupujący przekaże najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od dostawy Sprzedawcy w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

2.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub towaru, Kupujący zobowiązany jest odnotować ten fakt w dokumentach przewoźnika w obecności kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem.

3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później niż 3 dni od identyfikacji wady.

4. Ewentualne reklamacje dotyczące towaru będą rozpatrywane tylko w przypadku jeśli od dnia dostawy nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

5. Wadliwy towar przez Kupującego powinien być do dyspozycji Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań. W przypadku gdy wynik badania wykaże bezzasadność reklamacji koszty badań pokrywa kupujący.

6. W przypadku wykrycia wad Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy.

W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu najpóźniej 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady.

7. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.

9. Jeżeli spośród towarów sprzedanych i dostarczonych do Kupującego tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do złożenia reklamacji ogranicza się do towarów wadliwych.

10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku płatności za zrealizowane dostawy.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi.

10. Zwrot towarów

1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów następuje wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, wyrażona w formie pisemnej.

2. Zwrot towarów następuje jedynie przez zaakceptowanie dokumentu zwrotu przez Sprzedawcę.

3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone i oznakowane.

11. Warunki płatności

1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie określonym na fakturze licząc od daty wystawienia faktury

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki/zadatku w wysokości i terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia.

3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

4. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili uregulowania płatności lub usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

12. Prawo własności

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towarów do momentu zapłaty całości ceny, chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.

2. W przypadku obróbki, przetwarzania towaru niezapłaconego lub jego połączenia z obcymi towarami, Sprzedawca uzyskuje prawo własności nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości niezapłaconych towarów w całkowitej wartości nowego produktu.

3. Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo do odbioru wszelkich produktów znajdujących się w posiadaniu do których ma tytuł własności. Złożenie zamówienia Kupujący upoważnia niniejszym Sprzedawcę do wejścia na teren lub do budynku, gdzie produkty te są przechowywane, w celu ich odbioru.

4. W przypadku zbycia przez Kupującego niezapłaconych produktów, Sprzedawca przejmie przysługujące Kupującemu roszczenie o zapłatę wobec osoby trzeciej, w wysokości proporcjonalnej do niespłaconego długu za sprzedane, a niezapłacone produkty.

13. Obowiązujące prawo

1. Stosunki prawne do których stosuje się niniejsze OWS reguluje wyłącznie prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

14. Postanowienia końcowe

1. Powyższe OWS stanowią integralną część, każdej oferty handlowej przedstawionej przez firmę HAX-INOX.

2. Niniejsze OWS zawierają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami.

3. W sprawach nie uregulowanych, lub nie w pełni uregulowanych OWS stosowane będą przepisy polskiego prawa materialnego, w szczególności Kodeks Cywilny.

 

Właściciel HAX-INOX

Marta Hak